Контакты

Art-Director:
Akulov Maksim V.
akoolamaxvik@gmail.com
Telegram: @akulashark
Artist:
Igor Petroff
petroff.art@gmail.com
Telegram: @artpetroff